SWOT ANALİZİ

SWOT Analizi: SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü (S) ve zayıf (Z) yönlerini ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (F) ve tehditleri (T) belirlemekte kullanılan bir tekniktir. GZTF, iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirme amacı ile kullanılır.

Güçlü Yanlar

Amasya Üniversitesi TS EN ISO 9001 kapsamında hazırlanan Kalite Yönetim Sistemini tüm birimlerinde olduğu gibi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda da uygulamaya koyması

Yüksekokul yönetiminin ulaşılabilir ve çözüm odaklı olmaları ve kalite kültürünün gelişimi konusunda yaptıkları yüksek liderlikleri

Akademik ve idari yapılanmada katılımcı yönetim anlayışının uygulanması

Dinamik ve deneyimli öğretim elemanlarından oluşan akademik kadronun ve idari personelin varlığı

Yapılan karşılıklı anlaşmalar ile öğretim elemanları ve öğrencilere yurt dışı eğitim öğretim olanaklarının sağlanması

Yüksakokul Paydaşları ile resmi kurumlar ve STK’lar ile iyi ilişkiler içerisinde olması

Eğitim öğretim programlarında aktif eğitim uygulamalarına önem verilmesi

Akademik çalışmalar için yeterli desteği sağlayan bir kütüphane bulunması

Eğitim-öğretim programlarının tasarım sürecinde ilgili Akademik Kurullarının görüş ve değerlendirmeleri öncelik arz etmesi, iç ve dış paydaşların sürece katkısının mümkün olduğunca sağlanmaya çalışılması

Zayıf Yanlar

Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olmasının, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini azaltması 

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerle ilişkilerin zayıf olması

EBYS’nin akademik personel tarafından etkin biçimde kullanılmaması

Uluslararası protokoller ve işbirliklerinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine dönük çalışmaların yeni başlamış olmasıdır.

Fırsatlar

Mezunlarımızın diğer alanlara göre daha iyi istihdam olanaklarının bulunması yüksekokulumuza olan tercihi artırmaktadır.

Yüksekokulumuzun okullar ve il sağlık müdürlüğü arasındaki iş birliği imkânı, yüksekokul paydaşları ile ilişkilerinin olgunlaşmasına olanak sağlaması

Yeni öğretim modellerinin geliştirilmesinin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin verimliliğinin arttırmasında kolaylık sağlaması

Tehditler

Okulumuza verilen kontenjan sayılarının, nitelikli öğrenci yetişmesine engel teşkil etmesi

Eğitim öğretim politikalarında sürekli bir değişimin olmasının, sürdürülebilir çabaların etkinliğinin düşmesine yol açması

Üniversite öncesi eğitimin kalitesindeki düşüşün, yükseköğretimde etkinlik ve verimliliği olumsuz yönde etkilemesi