Fizyoterapi Programı Öğretim Amaçları 

 1. Hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında hastalığa özgü tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazandırma,
 2. Hastalara uygulanan fizik tedavi uygulamalarını, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist denetiminde yapabilecek, yeterli donanıma sahip yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.
 3. Bireylerin sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli görevleri olan fizyoterapi teknikerleri yetiştirmektir.
 4. Programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yapabilmektedirler.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Öğretim Amaçları

 1. Engellilerin eğitiminin önemini benimseyen, engelli bireylerde farklı problemler olduğunda önlem alabilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
 2. Alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, engelli bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilen, insanları seven, saygı duyan, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip donanımlı meslek elemanları yetiştirmek.
 3. Engelli bakım ve rehabilitasyon teknikerleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, özel eğitim merkezlerinde, belediyelerin ilgili alanları ve engelli bireylerin evlerinde görev yapabilirler. Engelli bakımı ve rehabilitasyonu alanda iş bulma imkanı oldukça fazla bir programdır.
 4. Programdan mezun olan öğrencilerimiz Engelli bakım ve rehabilitasyon teknikeri ünvanı alırlar.

Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Amaçları 

 1. Yaşamın ilk yıllarındaki gelişim konusuyla ilgili ilke ve kavramları özümsemiş,
 2. Çocuk gelişimi alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan,
 3. Kurama dayalı bilgi birikimini uygulama sırasında yaşama aktarabilen,
 4. Çocuk için yaşına ve gelişimine uygun destekleyici ortamları ve etkinlikleri hazırlayabilen,
 5. Çocukların yaşlarına göre tüm gelişim alanlarındaki temel gelişim özellikleri ile sağlık, bakım ve eğitim ihtiyaçlarını bilen,
 6. Anne ve çocuk sağlığı, çocuk hastalıkları ve temel ilk yardım konusunda bilgi sahibi olan,
 7. Özel eğitim gerektiren çocukların gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını tanıyan ve onların gelişimini destekleyecek ortam ve etkinlikleri hazırlayabilen,
 8. Çocukları seven, çocuklara bir birey olarak saygı duyan, çocuk haklarına karşı duyarlı, yaratıcı, sabırlı, hoşgörülü ve empatik kişilik özelliklerine sahip,
 9. Çocuklara ve anne babalarına bir bütün olarak yaklaşabilen nitelikli ve kaliteli meslek elemanları yetiştirmek ve bu yolla çocuk gelişimi ve erken çocukluk eğitimini desteklemektir.

Eczane Hizmetleri Programı Öğretim Amaçları 

 1. Program eczacılar, sağlık hizmeti verenler ve ilaç endüstrisindeki ilgili işlerde görev alabilecek, mesleki becerileri kazanmış, bilgili ve yeniliklere açık teknikerlerin yetişmesini amaçlamaktadır.
 2. Bu programı tercih edecek bireylerin biyoloji, fizik, kimya ve sağlık bilimleri alanlarına ilgi duyması beklenmektedir.

Yaşlı Bakımı Programı Öğretim Amaçları

 1. Yaşlı bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilen aynı zamanda yaşlı bireylere bütüncül yaklaşabilecek nitelikte yaşlı bakım teknikerleri yetiştirmektir.

İlk Acil Yardım Programı Öğretim Amaçları 

 1. Hastane öncesi acil hizmetlerinin profesyonelce verilip ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve kalıcı sakatlıkları önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek, 
 2. Hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları tanıyarak acil bakım uygulayabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Optisyenlik Programı Öğretim Amaçları

 1. Görme kusurlarının giderilmesi için yetkili uzman doktor tarafından düzenlenen reçeteye uygun olarak görme gereçlerinin (gözlük cam- çerçeve, kontak lens), belirtilen diyoptri, optik merkez , aks, lens ham maddesi, lensin ve çerçevenin fiziki özelliklerini göz önünde bulundurarak teknik esaslara uygun gözlük kullanıcısının kullanım özelliklerine göre sağlıklı olarak hazırlanması alanında eğitim alan, 
 2. Temel gözlükçülük bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen, optisyenlik paket programlarını kullanabilen, göz ve insan anatomisini bilen, bir işletmenin işleyiş ve yönetimini planlayabilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, çerçeve ve cam seçim ve montajını verilerine uygun yapabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü pazarlayabilen, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirleri gözeten teknik elemanlar yetiştirmektir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Amaçları

 1. Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektir.
 2. Sağlık kuruluşlarındaki her türlü bilgi ve belge süreçlerini yönetebilecek ve bu türden kuruluşlara gelen hastaların dosyalarını takip edecek, arşivleyecek, düzenleyecek meslek elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğretim Amaçları 

 1. Tıbbi laboratuar alanı ile ilgili kavram ve ilkeleri özümlemiş, tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Sitogenetik vb.) yöntemleri kullanabilen, bilimsel gelişmeleri takip eden, toplum sağlığına önem veren, sağlıkta insan ana gücü yetiştirmek ve öğrencilerine, çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış, tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısı ve organizasyonu sistematiğinde tıbbi laboratuar hizmetleri veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte, 
 2. Hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik laboratuar tetkiklerinin yapılmasında (patoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, parizitoloji ve sitogenetik yöntemlerle) ihtiyaç duyulan yardımcı sağlık elemanları yetiştirmektir.