Fizyoterapi Programı Öğrenim Çıktıları 

1 Fizyoterapi programı fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerini uygular
2 Fizyoterapi Programı, sık karşılaşılan özürler, aktivite limitasyonları ve yaşa bağlı kısıtlılıklarla sonuçlanan durumlara yönelik etkin fizyoterapiyi sağlama becerisi kazandırır.
3 Fizyoterapi Programı, kas ve kemik sistemleri hakkında açıklamalar verirken, bu sistemlerde tedavi yöntemleri becerisi kazandırır.
4 Fizyoterapi Programı, bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren cihazları etkin kullanma becerisi kazandırır.
5 Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, Tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
6 Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahip olma.
7 Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme.
8 Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olma. -Üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilme.
9 Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
10 Fizyoterapi Programı, bir fizk tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
11 Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı elektroterapi ve yüzeyel derin sıcaklık modalitelerinin etkin biçimde kullanır.

 

 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Öğrenim Çıktıları 

1 Engellilerin rehabilitasyonu ile ilgili temel kavramlarını bilir.
2 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
3 Engellilerin bilişsel, duyuşsal, psiko motor gelişimine uygun etkinlikler hazırlar.
4 Engellilerin beslenme ve rehabilitasyon programlarını takip eder.
5 Engelli malzemelerini etkin bir şekilde kullanabilir.
6 İnsan ilişkilerini sürdürmede iletişim tekniklerini doğru kullanır.
7 Türkiyede ve dünyada mesleki hizmet içi etkinliklere katılmak, teknolojik gelişmeleri izlemek, bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine sahip olur.
8 Toplum, aile ve engelli ilişkisini tanır, aile katılımlı etkinlikler düzenler.
9 Geliştirici etkinlikleri planlar ve uygular.
10 Engelli ve ailelerinin sağlığını korumaya yönelik tedbirler alır.
11 Engelliler için hazırlanan yayınları takip eder.

 

 Çocuk Gelişimi Programı Öğrenim Çıktıları

1 Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
2 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlamak.
4 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
5 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
6 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek
7 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
8 Drama, oyun ve müzik etkinliklerini planlamak ve uygulamak.
9 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
10 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
11 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak;Çocukla etkili iletişim kurmak
12 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
13 Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
14 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
15 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
16 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
17 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
18 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek
19 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
20 Drama, oyun ve müzik etkinliklerini planlamak ve uygulamak
21 Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
22 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
23 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak;Çocukla etkili iletişim kurmak

 

 Eczane Hizmetleri Programı Öğrenim Çıktıları

1 Eczane hizmetleri verilerinin toplanması, uygulanması ile ilgili genel bilgi sahibi olur.
2 Eczane hizmetleri alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanır.
3 Sağlık alanında özellikle eczane hizmetlerini içeren konularda, ihtiyaç duyduğu güncel bilgileri içeren ders kitaplarının, uygulama araç-gereçlerinin, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımını bilir.
4 Eczane hizmetleri alanında edindiği bilgileri doğru bir şekilde karşısındaki kişiye eczacının sorumluluğu altında temel düzeyde aktarır.
5 Eczane hizmetleri alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, eczacının sorumluluğunda mevcut sorunları saptar ve çözümler üretir.
6 Grup çalışmalarında, grup üyesi olarak yer alır, takımdaki rolünün gerekliliklerini yerine getirecek sorumluluk bilincine sahiptir.
7 Eczane hizmetleri alanında temel düzeydeki çalışmaları, edinmiş olduğu bilgiler dahilinde eczacının gözetimi altında yürütür.
8 Gelişime açıktır, yenilikleri takip ederek mevcut bilgilerini günceller ve yeni bilgiler kazanır ve kendini mesleki alanda geliştirir.
9 Eczane hizmetleri konularında düzenli olarak kayıtlarını tutar, bu amaçla gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
10 Alanı ile ilgili konularda düşünce ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirir, topluma ve meslektaşlarına rol modeli olur.
11 Eczane hizmetleri alanında ile ilgili etik değerlere; sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 Yaşlı Bakımı Programı Öğrenim Çıktıları 

1 Programda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
2 Yaşlı bakımı alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanıyarak, kullanmasını ve bakımını yaparak korumasını sağlamak.
3 Alanı ile ilgili uygulamalarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
4 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak.
5 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
6 Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate almasını sağlamak.
7 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
8 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranmak.
9 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip olmak.
10 Yaşlı sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesini sağlama yeterliliğini kazanmak.
11 Alana özgü bilgilerini kullanarak yaşlı bireyin sağlık gereksinimlerini karşılama becerisine sahip olmak.
12 Türkçe`yi dilbilgisi kurallarına uygun ve anlaşılır biçimde sözlü ve yazılı olarak kullanmak.
13 Temel bilgisayar ve internet kullanımını bilmek, alanının gerektirdiği düzeyde bilgi yazılımı ve donanımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.
14 Alanı ile ilgili terimleri ve teknik metinleri anlayabilecek, alandaki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15 Milli kültüre, insani ve ahlaki değerlere saygılı olmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemek, milli tarihi hakkında bilgi sahibi olmak.
16 Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur.

 

 İlk ve Acil Yardım Programı Öğrenim Çıktıları

1 Programda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
2 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanıyarak, kullanmasını ve bakımını yaparak korumasını sağlar.
3 Alanı ile ilgili uygulamalarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanır.
4 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
5 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır.
6 Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate almasını sağlar.
7 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
8 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
9 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
10 Alana özgü bilgilerini kullanarak hasta bireylerin sağlık gereksinimlerini karşılama becerisine sahip olur.
11 Türkçe`yi dilbilgisi kurallarına uygun ve anlaşılır biçimde sözlü ve yazılı olarak kullanır.
12 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
13 Alanı ile ilgili terimleri ve teknik metinleri anlayabilecek, alandaki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir tekniker olur.
15 İnsan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
16 İlk ve Acil Yardım ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

 

 Optisyenlik Programı Öğrenim Çıktıları 

1 Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama
2 Mesleki iletişim becerisini geliştirme
3 Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma
4 Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma
5 Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanma
6 Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma
7 Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak
8 Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanma
9 Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanma
10 Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanma
11 Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma
12 Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma
13 Mesleki sorumluluk bilinci kazanma
14 İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma
15 Entellektüel düzeye katkı sağlama
16 İşletmelerin pazarlama çevresi ile ilgili saptamalar ve durum analizleri yapabilirler.

 

 Tıbbi Dokümantasyon Programı Öğrenim Çıktıları 

1 Alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur
2 Alanındaki literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 Alanındaki etik ilkeler ve kurallarla ilgili bilgiye sahip olur
4 Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim bilgisine sahip olur.
5 Alanındaki uygulamalar için gerekli olan bilgisayar programlarını, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanır.
6 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
7 Alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.
9 Alanında sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikler düzenler ve yönetir.
10 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır.
11 Alanında öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak çözüm üretir
12 Alanında sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
13 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
15 Alanında birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
16 Alanında görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata uygun davranır ve mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir
17 Alanında kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

 

 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğrenim Çıktıları

1 Tıbbi Laboratuvar alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
2 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir.
3 Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.
4 Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygular, analiz çözeltilerini hazırlar.
5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlama konusunda teorik ve pratik becerilere sahiptir.
6 Tıbbi laboratuvar araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
7 Tıbbi laboratuvarda iş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
8 Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemlerini alır, kişisel güvenlik kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.
9 Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
10 Tıbbi laboratuvar alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
11 Tıbbi laboratuvar alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
12 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.